Language:/ENG

各銀行轉賬和付款方式

佳德拍賣集團各式銀行轉賬和付款方式


(所有銀行手續費均由匯款人承擔)

付款方式:VISA / MASTER / CASH / CHEQUE / CASHIER'S ORDER / TELEGRAPHIC TRANSFER (TT).


美元 / 

    銀行
    東亞銀行(告士打道分行)      The Bank of East Asia Hong Kong
    帳戶名
    佳德拍賣(集團)有限公司      Chaters Auction Group Ltd
    電匯號
    BEASHKHH (Swift Code)

    銀行地址        

    電話

    灣仔告士打道56 號東亞銀行港灣中心地下1 號
    (Shop 1, G/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong)
    Tel No: (852) 2211 1333


  臺

    銀行             
    台中銀行(TAICHUNG BANK) (台北分行)                                                                                          
    帳名          
    佳德藝術品拍賣有限公司
    電匯號          
    HNBKTWTP 131 (Swift Code)

    銀行址       
    電話             

    台北市復興南路一段137 號
    No.137, Sec.1, Fuxing S. Road, Taipei
    Tel No: 0809-096888


 新

    銀行
    Standard Chartered Bank (Singapore) Limited                                                                          
    帳戶名
    Chaters Auction Pte Ltd
    電匯號
    Swift Code: SCBL SGSG XXX
    Bank Code:7144
    Branch Code: 001

    銀行地址        

    電

    6 Battery Road Singapore (049909) 

    Tel: 1800 747 7000


 美元

    銀行
    Bank of America                                                                                                                    
    帳戶名
    Chritrs Auction Inc

    銀行地址        

    電話

    345 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104, USA
    Tel:(415) 293-4706